Strona główna Dane adresowe Forum dyskusyjne Galeria Składki i opłaty 2024Marzec 03 2024 17:21:55 
 
Nawigacja
Start
  Strona główna
  Dane adresowe
  Historia powstania
  Forum dyskusyjne
  Składki i opłaty 2024
  Miejsca dokonywania opłat
  Zarybienia w 2023

Władze koła i okręgu
  Zarząd Koła
  Sąd Koleżeński
  Komisja Rewizyjna
  Zarząd Okręgu Piotrkowskiego PZW
  Zarząd Główny PZW
  Regulamin PZW
  Porozumienia 2024

Sport i rekreacja
  Kalendarz zawodów na rok 2024
  Kalendarz zawodów okręgowych na rok 2024
  Klasyfikacja na najlepszego wędkarza-sportowca w 2019 roku
  Galeria
  Zasady organizacji sportu wędkarskiego
  Regulamin zawodów feederowych (okręgowych)

Archiwum wynikw zawodw z 2009r.

Archiwum wynikw zawodw z 2010r.

Archiwum wynikw zawodw z 2011r.

Archiwum wynikw zawodw z 2012r.

Archiwum wynikw zawodw z 2013r.

Zawody Okrgowe 2013

Archiwum wynikw zawodw z 2014r.

Zawody Okrgowe 2014

Archiwum wynikw zawodw z 2015r.

Zawody Okrgowe 2015

Archiwum wynikw zawodw z 2016r.

Zawody Okrgowe 2016

Archiwum wynikw zawodw z 2017r.

Archiwum wynikw 2018

Wyniki zawodw 2019

Najblisze zawody
Mistrzostwa Koła w wędkarstwie gruntowym

Zalew Sulejowski - Stara Wieś
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Nasz Button
Umie Nasz button na swojej stronie internetowej

Kod buttona :
Regulamin PZW
REGULAMIN AMATORSKIEGO POOWU RYB

1. WSTP

Regulamin Amatorskiego Poowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbir przepisw dotyczcych zasad uprawiania wdkarstwa i ochrony zasobw ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowizuj wszystkich wdkujcych w wodach bdcych w uytkowaniu Polskiego Zwizku Wdkarskiego (PZW), zarwno zrzeszonych w Zwizku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemcw. Na owiskach specjalnych PZW mog obowizywa odrbne lub dodatkowe regulaminy. W wodach PZW dopuszcza si amatorski pow ryb kusz za zgod uprawnionego do rybactwa. Amatorski pow ryb kusz moe uprawia osoba posiadajca kart owiectwa podwodnego i stosowne zezwolenie.

2. PRAWA WDKUJCEGO W WODACH PZW

1. Prawo do wdkowania w wodach uytkowanych przez Polski Zwizek Wdkarski maj czonkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadajcy kart wdkarsk, przestrzegajcy zasad ujtych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego do rybactwa.
2. Zasady wydawania kart wdkarskich reguluj przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie rdldowym, z pniejszymi zmianami.
3. Z obowizku posiadania karty wdkarskiej s zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywajcy w Polsce.
4. Prawo do samodzielnego wdkowania ma wdkarz, ktry ukoczy 14 lat, z tym, e modzie do 16 lat nie ma prawa do wdkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.
5. Czonek PZW do lat 14 ma prawo wdkowa z nastpujcymi ograniczeniami: w ramach wasnego owiska, zgodnie z limitem ilociowym i wagowym, wycznie pod opiek osoby penoletniej, posiadajcej kart wdkarsk.
6. Modzie niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wdkowa:
a) wycznie pod opiek i w ramach uprawnie, stanowiska i dziennego limitu poowu ryb osoby penoletniej, posiadajcej kart wdkarsk, metod gruntowo-spawikow maja prawo wdkowa dwie osoby, kada na jedn wdk. Udostpnienie stanowiska i limitu dwm osobom nie wyklucza wdkowania opiekuna na jedn wdk.
b) wycznie pod opiek i w ramach uprawnie i dziennego limitu poowu, osoby penoletniej, posiadajcej kart wdkarsk, metod spinningow i muchow. Przekazanie uprawnie nie wyklucza wdkowania opiekuna na jedna wdk.
7. Dopuszcza si wdkowanie kilkuosobowych grup modziey nie posiadajcych kart wdkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadajcego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez zarzd okrgu PZW. Kada osoba z grupy ma prawo owi wycznie na jedn wdk, z zachowaniem uprawnie do wasnego stanowiska i dziennego limitu poowu przysugujcego czonkowi PZW.
8. Czonek PZW ma prawo udostpni wspmaonkowi, posiadajcemu kart wdkarsk, jedn ze swoich wdek do wdkowania, w granicach przysugujcego mu stanowiska i limitu poowu, bez koniecznoci uiszczania przez wspmaonka skadki czonkowskiej oraz skadki na ochron i zagospodarowanie wd. Powysze ma wycznie zastosowanie przy wdkowaniu dopuszczajcym owienie na dwie wdki.

3. OBOWIZKI WDKUJCEGO W WODACH PZW

1. W czasie wdkowania wdkarz ma obowizek posiada: kart wdkarsk, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydajcego zezwolenie.
2. Przed przystpieniem do wdkowania, wdkarz zobowizany jest do ustalenia do kogo naley wybrane przez niego owisko i czy nie obowizuj na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.
3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na owisku pierwszestwo ma ten wdkarz, ktry przyby na nie wczeniej. Przy zajmowaniu stanowisk wdkujcy powinni zachowa midzy sob odpowiednie odstpy, okrelone w rozdziale V. Regulaminu. Odstpy te mog by zmniejszone tylko za zgod wdkarza, ktry wczeniej zaj dane stanowisko.
4. W czasie wdkowania wdki musz by pod staym nadzorem ich uytkownika.
5. Wdkarz zobowizany jest posiada przyrzd do wyjmowania haczykw z pyskw ryb. Ryby z haczyka naley uwalnia z zachowaniem maksymalnej ostronoci.
6. Wdkarz zobowizany jest utrzyma w czystoci stanowisko wdkarskie w promieniu minimum 5 metrw, bez wzgldu na stan, jaki zasta przed rozpoczciem poowu.
7. Obowizkiem wdkarza jest opuszczenie owiska, jeli rozgrywane maj by na nim zawody sportowe. Organizator zawodw musi posiada pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.
8. W przypadku zauwaenia zanieczyszczenia wody lub jego skutkw, jak np. nite ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wdkarz ma obowizek natychmiast zawiadomi o tym zarzd najbliszego koa lub okrgu PZW, policj albo najbliszy organ administracji publicznej.
9. Jeeli wdkarz zowi ryb oznakowan i zabiera j, ma obowizek przesa do zarzdu okrgu PZW, na ktrego terenie zostaa ona zowiona, znaczek i kilka usek wyjtych powyej linii bocznej ryby, podajc rwnoczenie jej gatunek, dugo i ciar oraz miejsce i dat poowu.

4. ZASADY WDKOWANIA

1. Wdka
Wdkarz ma obowizek posugiwa si wdk skadajc si z wdziska o dugoci co najmniej 30 cm, do ktrego przymocowana jest linka zakoczona:
a/ jednym haczykiem z przynt, albo
b/ w metodzie muchowej, nie wicej ni dwoma haczykami, kady ze sztuczn przynt, przy czym kady haczyk moe mie nie wicej ni dwa ostrza rozstawione w taki sposb, aby nie wykraczay one poza obwd koa o rednicy 30 mm, albo
c/ w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczn przynt wyposaon w nie wicej ni dwa haczyki; haczyk moe mie nie wicej ni cztery ostrza, rozstawione w taki sposb, aby nie wykraczay one poza obwd koa o rednicy 30 mm.
d/ przy poowie ryb spod lodu:
- jednym haczykiem z przynt, przy czym haczyk nie moe mie wicej ni trzy ostrza, rozstawione w taki sposb, aby nie wykraczay one poza obwd koa o rednicy 20 mm, albo
- sztuczn przynt wyposaon w nie wicej ni dwa haczyki, przy czym kady haczyk moe mie nie wicej ni trzy ostrza, rozstawione w taki sposb, aby nie wykraczay one poza obwd koa o rednicy 20 mm
2. Przynty
a/ Jako przynty mog by stosowane:
- przynty naturalne: zwierzce i rolinne,
- przynty sztuczne.
b/ Zabrania si stosowa jako przynt /zant/ : - zwierzt i rolin chronionych, - ikry rybiej,
c/ Przynty naturalne zwierzce to organizmy ywe lub martwe, a take ich czci. W przypadku stosowania ryb jako przynt, mog by uyte tylko ryby wymiarowe lub nie objte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujce si w okresie ochronnym.
d/ Przynty naturalne rolinne to roliny, ich czci oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynt tych umownie zalicza si te sery.
e/ Przynty sztuczne to grupa przynt wykonanych z rnych materiaw naturalnych lub sztucznych. Przynty te mog by uzbrojone najwyej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie wikszym ni szeroko przynty sztucznej / z tolerancj do 2 mm /.
3. Wdkowanie
3.1. W wodach uytkowanych przez PZW mona wdkowa przez ca dob, z wyjtkiem wd krainy pstrga i lipienia / wymienionych w odrbnym informatorze PZW /, gdzie wolno wdkowa tylko w porze dziennej, tj. od witu do zmierzchu /1 godz. przed wschodem soca i 1 godz. po zachodzie soca /.
3.2. Zabrania si owi ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krzeliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania si poowu ryb w obrbach ochronnych i hodowlanych.
3.3. Wdkarz ma obowizek przestrzega limitw dziennych pooww ryb.
3.4. Ponadto wdkarzowi nie wolno:
a/ przechowywa i zabiera ryb poniej ich wymiarw ochronnych,
b/ sprzedawa zowionych ryb,
c/ rozdawa zowionych ryb na terenie owiska,
d/ owi ryb w odlegoci mniejszej ni 50 m od: jazw, luz, tam, zapr, przepawek oraz innych urzdze sucych do pitrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych sucych regulacji brzegw lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,
e/ owi ryb w odlegoci mniejszej ni 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzdzi poowu,
f/ owi metod "szarpaka",
g/ budowa pomostw i stanowisk wdkarskich bez zgody uytkownika wody,
h/ wdkowa ze sprztu pywajcego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowizujcymi przepisami,
i/ owi ryb ze sprztu pywajcego w porze nocnej / od zmierzchu do witu / w jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyjtkiem okresu od 1 czerwca do 30 wrzenia,
j/ stosowa sztucznego wiata, sucego lokalizowaniu bd zwabianiu ryb,
k/ kotwiczy odzi na oznakowanych torach eglugi wodnej,
l/ wdkowa z mostw,
m/ obcina gw i ogonw rybom przed zakoczeniem wdkowania.
3.5. Ryby w stanie ywym, zowione zgodnie z limitem ilociowym, naley przechowywa wycznie w siatkach wykonanych z mikkich nici, rozpitych na sztywnych obrczach. Ryby ososiowate i lipie, przeznaczone do zabrania naley umierci bezporednio po zowieniu. Kady wdkarz musi przechowywa osobno zowione przez siebie ryby, z tym e zabrania si przechowywania ywych ryb duej ni 24 godz. W siatce mona przetrzymywa nie wicej ryb, ni wynika to z limitw dobowych.
3.6. Zowione ryby niewymiarowe lub bdce pod ochron musz by bezwzgldnie, z ostronoci wypuszczone do wody.
3.7. Rakw prgowatych, rakw sygnaowych oraz ryb z gatunku trawianka, czebaczek amurski i sumik karowaty po zowieniu nie wolno wypuszcza do owiska, w ktrym je zowiono, ani do innych wd.
3.8. W czasie poowu ryb na przynty naturalne zabrania si rwnoczesnego owienia metodami spinningow lub muchow.
3.9. Uprawniony do rybactwa moe na danym owisku wprowadzi ograniczenie lub zakaz stosowania zant.
3.10. Dopuszcza si, w miejscu i czasie prowadzenia poowu ryb na wdk, pozyskiwanie ryb na przynt przy uyciu podrywki wdkarskiej.
3.11. Ryby przeznaczone na przynt mog by wprowadzone wycznie do wd, z ktrych zostay pozyskane - z wyczeniem gatunkw wymienionych w pkt 3.7. Ryby przeznaczone na przynt, w stanie ywym mona przechowywa w specjalnym sadzyku lub w siatce jak w pkt 3.5

5. DOZWOLONE METODY POOWU

1. Metoda gruntowo-spawikowa 1.1. owienie ryb metod gruntowo-spawikow dozwolone jest rwnoczenie na dwie wdki, kada z link zakoczon jednym haczykiem z przynt naturaln. 1.2. Uprawniony do rybactwa moe okreli dopuszczaln ilo zant w danym owisku. 1.3. Wdkarz owicy ryby t metod, zobowizany jest do zachowania nastpujcych minimalnych odstpw od innych wdkujcych: a/ owic z brzegu - 10 m b/ midzy odziami lub brodzc - 25 m c/ midzy odzi, a wdkujcymi z brzegu - 50 m 2. Metoda spinningowa 2.1.owienie ryb metod spinningow dozwolone jest na jedn wdk, trzyman w rku, z link zakoczon jedn sztuczn przynt, uzbrojon w nie wicej ni dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosowa adnych dodatkowych wskanikw bra instalowanych na lince. 2.2. Wdkarz owicy ryby t metod, zobowizany jest do zachowania nastpujcych minimalnych odstpw od innych wdkujcych: a/ owic z brzegu lub brodzc - 25 m b/ owic z odzi - 50 m 3. Metoda trolingowa 3.1. owienie ryb metod trolingow dozwolone jest wycznie na jedn wdk, zakoczon link z jedn sztuczn przynt, uzbrojon w nie wicej ni dwa haczyki, holowan za napdzanym silnikiem, aglami lub si ludzkich mini rodkiem pywajcym. Zabrania si holowania w ten sposb przynt naturalnych. 3.2. Przy wdkowaniu t metod wdkarz zobowizany jest zachowa minimaln odlego 50 m od innych wdkujcych. 4. Metoda muchowa 4.1. owienie ryb metoda muchow dozwolone jest na jedn wdk, trzyman w rku, wyposaon w koowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakoczony nie wicej ni dwoma haczykami, kady ze sztuczn przynt – przy czym kady haczyk nie moe posiada wicej ni dwa ostrza, rozstawione w taki sposb, aby nie wykraczay poza obwd koa o rednicy 30 mm. Inne linki ni sznur muchowy w tej metodzie mog by stosowane wycznie do wizania przyponw, ktrych dugo nie moe przekracza dwukrotnej dugoci uywanego wdziska oraz jako podkad pod sznur muchowy. Na wdce muchowej nie wolno stosowa dodatkowego, zewntrznego obcienia linki i przyponu oraz zakazuje si stosowania kuli wodnej i innych zastpujcych j przedmiotw. 4.2. Przy wdkowaniu t metod wdkarz zobowizany jest zachowa minimalne odlegoci od innych wdkujcych; a/ z brzegu lub brodzc – 25 m, b/ z odzi – 50 m. 5. Metoda podlodowa 5.1. owienie ryb spod lodu na przynt sztuczn - inn ni mormyszka - dozwolone jest na jedn wdk, a w przypadku poowu na przynt naturaln lub mormyszk na dwie wdki. Za mormyszk uwaa si przynt, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego ksztatu i koloru, o dugoci nie wikszej ni 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu. 5.2. Otwory w lodzie naley wykonywa o rednicy nie wikszej ni 20 cm, a midzy nimi zachowa odlego nie mniejsz ni 1 m. 5.3.Zabrania si poowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do witu. 5.4. Zowione ryby, przeznaczone do zabrania naley umierci bezporednio po zowieniu. Zabite ryby naley przechowywa w pojemnikach. 5.5. Przy wdkowaniu t metod wdkujcy zobowizany jest zachowa minimaln odlego 10 m od innych wdkujcych. 5.6. Zabrania si stosowa martwej i ywej ryby jako przynty.

6. OCHRONA RYB

1. Wymiar ochronny ryby stanowi dugo od pocztku gowy do najdalszego kraca petwy ogonowej. 2. Obowizuj nastpujce wymiary ochronne ryb: - bole do 40 cm - brzana do 40 cm - certa do 30 cm - gowacica do 70 cm - ja do 25 cm - jelec do 15 cm - karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/ - kle do 25 cm - lin do 25 cm - lipie do 30 cm - oso do 35 cm - mitus: a) w rzece Odrze od ujcia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm b) w pozostaych wodach do 25 cm - oko do 15 cm /za wyjtkiem wd ujtych w Informatorze wd krainy pstrga i lipienia/ - pstrg potokowy do 30 cm - rozpir do 25 cm - sandacz do 50 cm - sapa do 25 cm - sieja do 35 cm - sielawa do 18 cm - sum do 70 cm - szczupak do 50 cm - winka do 25 cm - tro do 35 cm - tro jeziorowa do 50 cm - wgorz do 50 cm - wzdrga do 15 cm 3. Ustala si nastpujce okresy ochronne ryb: - bole - od 1 stycznia do 30 kwietnia - brzana - od 1 stycznia do 30 czerwca - brzanka i brzana karpacka - od 1 stycznia do 31 grudnia - certa : a/ w rzece Wile od zapory we Wocawku do jej ujcia od 1 wrzenia do 30 listopada, b/ w rzece Wile powyej zapory we Wocawku i w pozostaych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca - gowacica od 1 marca do 31 maja - lipie od 1 marca do 31 maja - oso : a/ w rzece Wile i jej dopywach powyej zapory we Wocawku od 1 padziernika do 31 grudnia, w pozostaym okresie obowizuje zakaz poowu w czwartki, pitki, soboty i niedziele, b/ na odcinku rzeki Wisy od zapory we Wocawku do jej ujcia od 1 grudnia do koca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowizuje zakaz poowu w pitki, soboty i niedziele, c/ w pozostaych rzekach od 1 padziernika do 31 grudnia. - mitus od 1 grudnia do koca lutego - pstrg potokowy: a/ w rzece Wile i jej dopywach od jej rde do ujcia rzeki San, w rzece San i jej dopywach oraz w rzece Odrze i jej dopywach od granicy pastwowej z Republik Czesk do ujcia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopywach od 1 wrzenia do 31 stycznia, b/ w pozostaych wodach od 1 wrzenia do 31 grudnia - sieja od 1 padziernika do 31 grudnia - sielawa 1 padziernika do 31 grudnia - sandacz od 1 stycznia do 31 maja - sapy od 1 kwietnia do 31 maja - sum: a/ w rzece Odrze od ujcia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 grudnia do 31 maja b/ w pozostaych wodach od 1 listopada do 30 czerwca - szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia - winka od 1 stycznia do 15 maja - tro: a/ w rzece Wile i jej dopywach powyej zapory we Wocawku od 1 padziernika do 31 grudnia; w pozostaym okresie obowizuje zakaz poowu w czwartki, pitki, soboty i niedziele, b/ na odcinku rzeki Wisy od zapory we Wocawku do jej ujcia od 1 grudnia do koca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowizuje zakaz poowu w pitki, soboty i niedziele c/ w pozostaych rzekach od 1 padziernika do 31 grudnia - tro jeziorowa od 1 wrzenia do 31 stycznia - wgorz od 15 czerwca do 15 lipca 4. Jeeli pierwszy lub ostatni dzie okresu ochronnego dla okrelonego gatunku ryb przypada w dzie ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skrceniu o ten dzie. 5. Zakazowi pooww wdkarskich podlegaj nastpujce gatunki ryb prawnie chronionych: - alosa, - babka czarna, babka szczupa, babka czarnoplamka - babka maa, - babka piaskowa, - ciosa, - dennik, - gowacz prgopetwy, gowacz biaopetwy - iglicznia, - jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy - kieb biaopetwy, - kieb Kesslera, - koza, - koza zotawa, - kur rogacz, - minogi - wszystkie gatunki - parposz, - piekielnica, - piskorz, - pocierniec, - ranka, - strzeble - wszystkie gatunki, - liz, - wynka. 6. Rak botny i rak szlachetny nie mog by przedmiotem amatorskiego poowu. 7. Wprowadza si nastpujce limity ilociowe ryb do zabrania z owisk: 7.1. W cigu tygodnia /od poniedziaku do niedzieli/: - gowacica 1 szt. 7.2. W cigu doby / w godz. 0.00 - 24.00 / - sum 1 szt. - tro jeziorowa, tro wdrowna, oso, sandacz, szczupak, sieja, bole, /cznie/ 2 szt. - lipie, pstrg potokowy, /cznie/ 3 szt. - brzana, karp /cznie/ 3 szt. - lin 4 szt. - certa 5 szt. - wgorz 2 szt. czna ilo zowionych i zabranych z owisk ryb wymienionych gatunkw nie moe przekroczy 10 szt. w cigu doby. 8. Dopuszcza si zabranie z owisk ryb innych gatunkw nie wymienionych wyej, w ilociach nie przekraczajcych 5 kg w cigu doby. 9. Limity poowu nie dotycz amura, topygi, krpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrga tczowego i pstrga rdlanego oraz gatunkw ryb wymienionych w rozdziale IV, pkt. 3.7. 10. owienie ryb podczas zawodw wdkarskich reguluj odrbne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wdkarskiego". 11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarw, okresw ochronnych i limitw ilociowych ryb.

7. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNO WDKUJCYCH W WODACH PZW

1. Wdkarz owicy ryby ma obowizek podda si kontroli prowadzonej przez : a/ funkcjonariuszy Policji, b/ stranikw Pastwowej Stray Rybackiej, c/ stranikw Spoecznej Stray Rybackiej, d/ stranikw Stray Ochrony Mienia PZW, e/ stranikw Pastwowej Stray owieckiej, f/ stranikw Stray Lenej, g/ stranikw Stray Parkw Narodowych i Krajobrazowych, h/ funkcjonariuszy Stray Granicznej, i / uprawnionego do rybactwa, na uytkowanych przez niego wodach. 2. Na danie kontrolujcych wdkarz ma obowizek: okaza dokumenty, sprzt wdkarski, zowione ryby i przynty. 3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wdkarza pociga za sob konsekwencje wynikajce z ustawy o rybactwie rdldowym i Statutu PZW.

11. INFORMACJE KOCOWE

1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem maj zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Zwizku Wdkarskiego, a take obowizujcego powszechnie prawa, w tym: - Ustawy Prawo Wodne, - Ustawy Prawo o ochronie rodowiska, - Ustawy o rybactwie rdldowym, - Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, - Ustawy o lasach, - Ustawy o ochronie przyrody, - Ustawy o ochronie zwierzt, - Rozporzdzenia Ministra rodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierzt, - Rozporzdzenia Ministra rodowiska w sprawie ochrony gatunkowej rolin, - Rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie poowu ryb oraz warunkw chowu, hodowli i poowu innych organizmw yjcych w wodzie, (z pniejszymi zmianami). Regulamin wchodzi w ycie na mocy Uchway Nr 83 Zarzdu Gwnego Polskiego Zwizku Wdkarskiego z dnia 10 grudnia 2010 r.
Unikalnych wizyt: 3291680
Engine PHP-Fusion & EF Design by: Dustin Baccetti